بررسیِ تأثیرِ گرایش به چابکی سازمانی و غلبه بر اینرسی سازمانی با میانجی‌گریِ کاهش تنبلی اجتماعیِ کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران، (* نویسندۀ مسئول)؛ deyhim1357@gmail.com

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی وتحقیقات راهبردی ، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر باهدف بررسی چگونگی تأثیر ابعاد مؤلفه‌های چابکی سازمانی به‌عنوان یک راهبرد جهت غلبه بر اینرسی سازمانی و با میانجی‌گری تنبلی اجتماعی کارکنان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام‌شده است. این مقاله ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعۀ آماری پژوهش را 385 نفر از کارکنان دانشگاه تشکیل داده‌اند، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان 191 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه بود، که پایایی و روایی آنان با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تائید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز به‌وسیله نرم‌افزارهای SPSS و PLS انجام گرفت. یافته‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد همه مسیرها از چابکی سازمانی و تنبلی اجتماعی بر اینرسی سازمانی و همچنین از مسیر چابکی سازمانی از طریق متغیر میانجی تنبلی اجتماعی بر اینرسی سازمانی معنادار بوده و روابط بین آن‌ها تائید می‌شود، و می‌توان نتیجه گرفت: سرمایه‌گذاری بر قابلیت‌های چابکی سازمانی در کنار کاهش تنبلی اجتماعی منجر به کاهش اینرسی سازمانی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، سید عباس (1394). درآمدی بر اینرسی سازمانی و عوامل تاثیرگذار بر آن در سازمان‌های بخش دولتی، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 4، شماره 1، صص 91-108.
تکلو، فریده، احمدی، کیومرث، ضیاء پور، آرش (1393). بررسی ارتباط بین مولفه های مدل پنج عاملی شخصیت و تنبلی اجتماعی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی. مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، سال چهارم، شماره اول، 43-51.
جعفری، سید محمد باقر، محمدی دورباش، زهرا، میرزایی، اشرف (1397). تاثیر اینرسی سازمانی بر نوآوری و نوآوری بر عملکرد، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره 6، شماره 4، صص 153-175.
جوادی یگانه، محمدرضا، فولادیان، مجید (1391). تنبلی اجتماعی و عوامل موثر بر آن، مجله جامعه شناسی ایران، دوره 12، شمارره 3، صص 109-137.
حجازی، اسد. نوه ابراهیم، عبدالرحیم. بهرنگی، محمدرضا. زین آبادی، حسن رضا (1394)، «شناسایی عوامل تاثیرگذار بر برنامه‌های توسعه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران چهارچوبی برای برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی» فصلنامه علمی و پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال ششم، شماره 10، پیاپی 21، 229-243.
حکاک، محمد، سپهوند، رضا، زارع، فرجام، موسوی، نجم الدین (1397). نقش جو مسموم بر اینرسی سازمانی با نقش میانجی سکوت سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، فصلنامه پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال 10، شماره 39، صص 149-174.
دامغانیان، حسین، موسوی داودی، سیدمهدی، فرتاش (1394). فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 13، شماره 1، صص 115-133.
رهنمود، فرج الله، عباسپور، باقر (1386). حاکمیت خوب و امکان پیاده سازی آن در ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 38، صص 25-55.
زارع شاه آبادی، اکبر، مبارکی، محمد، بیرانوند، فاطمه (1397). تحلیل عوامل موثر بر تنبلی اجتماعی، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 9، شماره 2، صص 91-116.
شریف‌زاده، فتاح (1390). «ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسعةعلمی و اجتماعی کشور: پژوهشی دربارة دورة کارشناسی رشتة مدیریت دولتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور»، جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال2، شمارة اول، تهران، صص 79-112.
شهابی، مریم، جلیلیان، حمید (1390). بررسی روابط میان اینرسی دانش، یادگیری سازمانی و نواوری سازمانی، فصلنامه پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال 4، شماره 15، صص 137-158.
صالحی صدقیانی، جمشید، اشجعی دلچه، راضیه، صفری اوجقاز، فروزان (1396). سرمایه روان شناختی و بهبود عملکرد منابع انسانی: تحلیلی بر نقش میانجی کاهش تنبلی اجتماعی، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، سال 12، شماره 44، صص 141-172.
عیدی، حسین، عباسی، همایون، بخشی چناری، امین (1397). پیش بینی چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان از طریق فراموشی سازمانی و مولفه های ان، فصلنامه مطالعات ورزشی، شماره 47، صص 241-258.
غفاری، رحمان، رستم نیا، یحیی (1396). اینرسی سازمانی و تنبلی اجتماعی؛ کژکارکردهای فرهنگ سازمانی بوروکراتیک، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 9، شماره 2، صص 307-332.
فاضلی، محمد. (1386). «تصویری از سبک زندگی جامعه دانشجویی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، صص 175-198.
فیروزجائیان، علی اصغر، شریفی مقدم، پرویز (1396). تحلیل تنبلی دانشگاهی به مثابه تنبلی اجتماعی. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال 28، شماره 68، صص 53-70.
محمد حسین پور، فاطمه، اسکندری، حسین، عباس پور، عباس (1393). بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تنبلی اجتماعی کارکنان، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 6، شماره 19، صص 24-38.
مردانی، محمد رضا، امیر نزاد، قنبر، احمد زاده، احمد رضا (1397). بررسی تاثیر رهبری سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره 13، شماره 2، صص 219-238.
یزدانی، مرجان. (1394). بررسی تعامل ابعاد نوآوری با تحول سازمانی به کمک رویکرد دی متل- مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان. کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21. تهران.
Aghayi, M.,& Aghyi, R. (2014).Representing a Conceptual Model of Organizational Agility. Quarterly growth and technology, 10(39), 37-43. (Persian).
Almahamid, S & Awward, A. & Mcadams, A. (2010). “Effects of organizational agility and knowledge sharing on competitive advantage: an empirical study in jordan”, international journal of management, Vol. 27, No. 3, Part 1, PP: 387- 579.
Chen, X. (2012). Impact of Business Intelligence and IT Infrastructure Flexibility on Competitive Advantage: An Organizational Agility Perspective, Dissertation, University of Nebraska.
Dainton, M. & Zelley, E. D. (2015). Applying communication theory for professional life. California: SAGE Publication.
Godkin L. Allcorn S. (2008) "Overcoming organizational inertia: A tripartite model for achieving strategic organizational change; Journal of Applied Business and Economics, 8 (1): 82-95.
Haag, S. (2014). Organizational Inertia as Barrier to Firms’ It Adoption–Multidimensional Scale Development and Validation. Twentieth Americas Conference on Information Systems, Savannah.
Hornby A.S., Ashby, M., & Wehmeier, S. (2000). Oxford advanced learner‟s dictionary of current English. 6th ed.England: Oxford University Press: 25.
Huang, H. C., Lai, M. C., Lin, L. H., & Chen, C. T. (2013). Overcoming Organizational Inertia to Strengthen Business Model Innovation: An Open Innovation Perspective.Journal of Organizational Change Management, 26(6), 977-1002.
Kotter, J. (2014), Accelerate (XLR8): Buildin Strategic Agility for a Faster Moving World, Harvard Business Review Press. Boston, MA.
Landaran, S; Forghani, M.H; Hamidi, V; RaeiDehaghi, M. (2014). Studying the relationship between Organizational Learning and Dimensions of Organizational Agility. Journal of Social Issues & Humanities, , 2(2).
Liao, S. S., Fei, W. C., Liu, C. T. (2008). Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation, Tech novation,28 (5), pp: 183-195.
Nabatchian G, Moosavi S J, Safania AM. (2014). Reviewing the relationship between organizational agility and job satisfaction staff in the ministry of youth affairs and sports Iran. International Journal of Modern Communication Technologies and Research; 2(2) 10-13. (In Persian).
Nikpour A, Salajegheh S. (2010). The relationship between job satisfaction and rganizational agility in Kerman public organizations. Research Management; 7: 184-169. (In Persian).
Panda, S. & Kumar, R. (2018). Modelling the Relationship between Information Technology Infrastructure and Organizational Agility: A Study in the Context of India. Global Business Review,19 (2), 424-438.
Roberts, N., & Varun , G. (2012), "Investigating Firm's Customer Agility and Firm Performance : The Importance of Aligning Sense and Respond Capabilities", Journal of Business Research 65, 579–585.
Rich, J.D. Owens, D. Johnson, Mines, D. and Capote, K. (2014) “Some Strategies for Reducing Social Loafing In Group Projects”, Global Journal of Human-Social Science: A Art & Humanities-Psychology, 14(5): 1-5..
Sharifi, H. and Zhang, D. Z. (2000). “Agility manufacturing in practice: application of mtthodology”, international journal of operations and production management, Vol. 21, No. 5–6, pp.772–794.
Spitzer, D. (2007). Transforming performance measurement rethinking the way we measure and drive organizational success. American Management Association, 5, 18-23.
Takalo, F., Ahmadi, K. & Ziapour, A. (2015). Relationship between components Five Factor Model of Personality and Social Loafing employees Kermanshah University of Medical Sciences in 2014. Journal of Clinical Research inParamedical Sciences, 4(1), 43-51. (in Persian)
Tsai, C. Y., Lin, J. L., & Fang, S. C. (2008, July). The Paradox of threat and organizational inertia. In International Conference on Business and Information,Seoul, South Korea (pp. 07-09).
Tulubas, T. & Celep, C. (2012). Effect of Perceived Procedural justice on faculty members silence the mediating role of trust in supervisor, Procedia –Social Behavioral Science, 34 (12), 1221-1231.
Vincent, K. (2013). The Pursuit of Laziness: An Idle Interpretation of the Enlightenment. The European Legacy: Toward New Paradigms, 18(4), 531-532.
Yang, C., & Liu, H. (2012), “Boosting firm performance via enterprise agility and network structure”, Management Decision, 50 (6):1022-44.
Yaghoob kish, Z. and Rojuee, M. (2016). Investigating the Relationship between Organization Agility and customer Satisfaction in Iran Insurance Company(A Case Study in Khorasan Razavi Province). International Business Management, 10:3005-3009.
Zeraatkar, S. (2012) “Understanding Social Loafing in Groups”. In the Name of God, 1(2):49-59.