دوره و شماره: دوره 20، شماره 79 - شماره پیاپی 3، آذر 1399، صفحه 1-194 
تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان‌های صنعتی دفاعی

صفحه 63-114

10.22034/iamu.2021.135960.2452

امین پاشایی هولاسو؛ حسین دهقانی پوده؛ ابوطالب شفقت؛ ناصر پورصادق