بررسی و مقایسه وضعیّت یادگیری رسمی و غیررسمی و منابع آن در دانشجویان (مطالعه موردی- دانشگاه افسری امام علی(ع) )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیقات انجام شده در جهان نشان می‌دهد بیشترین سهم یادگیری از طریق یادگیری غیررسمی حاصل می‌شود، امّا آنچه عملاً در حال وقوع است تمرکز و صرف هزینه بر روی یادگیری‌ رسمی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیّت یادگیری رسمی و غیررسمی دانشجویان در دانشگاه افسری امام علی(ع) انجام شده است؛ روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان هستند که تعداد 195 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است؛ ابزار گرد‌آوری داده‌ها علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای، شامل پرسش‌نامه شلی و سونگ(2008) است که با توجّه به نیاز دانشگاه بومی شده است. داده‌ها با استفاده از آزمون فریدمن و ویل‌کاکسون تحلیل شده‌ است. یافته‌های پژوهش نشان داد، روش‌های مؤلفه یادگیری رسمی کمترین و روش‌های دو مؤلفه‌ یادگیری غیررسمی بیشترین ارتباط را با یادگیری دانشجویان دارند؛ همچنین روش‌های منبع تعاملات اجتماعی- انسانی بیشترین رابطه را با یادگیری دانشجویان دارد.

کلیدواژه‌ها