دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، مرداد 1392، صفحه 1-214