راهبردسنجی چالش‌ها و فرصت‌های استان کردستان در دفاع از سرزمین

دوره 17، شماره 68، اسفند 1396، صفحه 101-127

علی محمدپور؛ پرویز آقایی


ارائه الگوی راهبردی مهاجرت سازمان‌های دفاعی به محیط رایانش ابری

دوره 17، شماره 65، خرداد 1396، صفحه 106-130

محمدرضا ولوی؛ محمد رضا موحدی صفت؛ ایمان باقری کوشالشاه


مدل تعالی عملکرد واحدهای نظامی برگرفته از چارچوب EFQM با رویکرد فراترکیب و وزن دهی خاکستری

دوره 19، شماره 75، آذر 1398، صفحه 107-140

احمدرضا قاسمی؛ محمد یوسفی خرایم؛ محسن اسمعیلی


مقایسه فاکتور‌های آمادگی جسمانی در بین دانش‌آموختگان آجا

دوره 18، شماره 72، اسفند 1397، صفحه 110-121

محمد امین صفری؛ مریم کوشکی‌جهرمی؛ عباس فروغی


ارائه طرح معماری جنگ اطلاعات

دوره 11، شماره 42، مرداد 1390، صفحه 127-146


شناسایی موانع مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی

دوره 18، شماره 71، آذر 1397، صفحه 132-158

سید مسعود رضا زواره؛ علی مبینی دهکردی